برچسب: اشْپِتْزْله (نوعی پاستا) و ناکله

بهمن 06
غذا در اتریش

غذا در اتریش سبک آشپزی وین، مثل آشپزی کل اتریش، از سبک آشپزی کشورهایی که در گذشته جزو…