برچسب: اقامت از طریق کارت آبی آلمان

بهمن 05
اقامت کشور آلمان

اقامت کشور آلمان اقامت آلمان نیز مانند دیگر کشورهای اروپایی به دو دسته موقت و دائم…