برچسب: نام استان های عمان

بهمن 03
شهرهای کشور عمان

شهرهای کشور عمان کشور عمان داراى شهرستانى برون‌بومى است بنام شهرستان مدحاء که در خاک…