موارد مرتبط: آجر نسوز نوید

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است