موارد مرتبط: آزانس تبلیغاتی پر سفید

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است