موارد مرتبط: اجاره باند

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است