موارد مرتبط: اجاره سیستم ترجمه همزمان

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است