موارد مرتبط: اجاره صندلی چرمی

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است