موارد مرتبط: اجاره ظرف عقد

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است