موارد مرتبط: اجاره میز و سایه بان

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است