موارد مرتبط: اخذ پذیرش دانشگگاه قبرس

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است