موارد مرتبط: ارز تهرانتو

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است