موارد مرتبط: اعسار از پرداخت مهریه

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است