موارد مرتبط: اقتصاد کانادا

فروردین 25
اقتصاد کانادا رده نهم جهانی قرار گرفت

صندوق بین المللی پول در گزارش ماه آوریل خود ۲۰ اقتصاد اول دنیا را برحسب تولید ناخالص…