موارد مرتبط: انبار قفسه ریلی

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است