موارد مرتبط: انتقال پول در ایروان

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است