موارد مرتبط: انواع ابزار های آرایشگاهی

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است