موارد مرتبط: انواع جدول بتنی

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است