موارد مرتبط: بند انداز برقی

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است