موارد مرتبط: بنیاد مستضعفان

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است