موارد مرتبط: بهکو و لایت ژاپن ،

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است