موارد مرتبط: بيمارستان چشم پزشكى نور

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است