موارد مرتبط: بیمارستان ایرانی دوبی

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است