موارد مرتبط: بیمارستان برلین

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است