موارد مرتبط: بیمارستان شهید اکبر آبادی

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است