موارد مرتبط: بیمارستان شهید مدرس

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است