موارد مرتبط: بیمارستان فیروزگر

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است