موارد مرتبط: بیمارستان قلب شهید رجایی

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است