موارد مرتبط: بیمارستان مهدیه

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است