موارد مرتبط: بیمارستان چشم تهران

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است