موارد مرتبط: بیمارستان چشم پزشکی Quinze-Vingts پاریس

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است