موارد مرتبط: بیمارستان Yeditepe University استانبول

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است