موارد مرتبط: بینائی سنجی در تهران

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است