موارد مرتبط: بینائی سنجی

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است