موارد مرتبط: بین بینایی سنجی غرب

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است