موارد مرتبط: تولید کننده ی دریچه هوا و کاربراتور

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است