موارد مرتبط: دکتر بیهوشی خوب در تبریز

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است