موارد مرتبط: دکتر حسیینعلی خوارزمی متخصص غدد

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است