موارد مرتبط: دکتر داخلی در ارومیه

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است