موارد مرتبط: دکتر علی شکیب و پرند پارسی تورنتو

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است