موارد مرتبط: دکتر کودکان در ارومیه

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است