موارد مرتبط: رستوران شهر کویت

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است