موارد مرتبط: روزنامه ابتکار

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است