موارد مرتبط: روزنامه کسب و کار

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است