موارد مرتبط: زبان اکسفورد

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است