موارد مرتبط: سایتهای صنایع نفتی

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است