موارد مرتبط: سایت بانک قوامین

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است