موارد مرتبط: صرافی ایرانی زند

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است