موارد مرتبط: مرکز خدمات اداری و ثبتی دانش

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است