موارد مرتبط: مستر90

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است